انبردست FORCE


از 5 رای

  • نوع کاربرد:
  • خانگی
  • صنعت
  • طول اینچ :6.3 میلیمتر:160
  • شماره فنی 611B160
  • کارتن/بسته (عدد) 15/60