انبر قفلی پیچ گیر FORCE


از 5 رای

انبر قفلی پیچ گیر FORCE ابزاری خوب برای باز پیچ هایی است که شاید نتوان با آچار فرانسه یا آچارهای دیگر باز کرد.

  • نوع کاربرد:
  • خانگی
  • صنعت